Diagnoza logopedyczna (zaburzeń mowy, wad wymowy)

Jak wygląda spotkanie?

Pierwsze spotkanie diagnostyczne logopeda rozpoczyna  rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym  dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem jego oczekiwań od Poradni. Jeśli jest to pierwsze badanie niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez logopedę wywiadu dotyczącego sytuacji przedszkolnej/szkolnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka  w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku  o przeprowadzenie badań psychologiczno – pedagogicznych. Następnym krokiem jest diagnoza dziecka. Po pierwszym spotkaniu stawiana jest wstępna diagnoza logopedyczna. W uzasadnionych przypadkach konieczne są dodatkowe badania lub konsultacje, np. audiologiczne, neurologiczne, psychologiczne. Wyniki tych konsultacji omawiane są na kolejnym spotkaniu. Proces diagnostyczny zakończony jest  omówieniem wyników badań z rodzicem i dzieckiem, na którym logopeda przekazuje uzyskane wyniki i proponuje najkorzystniejsze formy dalszych działań (np. rozpoczęcie terapii, zajęcia grupowe). Jeśli rodzic potrzebuje dokument w postaci opinii logopedycznej, wówczas niezbędne jest wypełnienie wniosku o jej wydanie. Diagnoza logopedyczna zajmuje zwykle dwa spotkania po 30 min lub jedno trwające 60 min.

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar) prosimy o przełożenie wizyty.

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?

Jeśli jest to pierwsze badanie, to należy mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego. Trzeba także zabrać  wszystkie istotne zaświadczenia  np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko było badane w innej poradni, należy złożyć w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, aparatów słuchowych lub ortodontycznych to powinno je posiadać w czasie badania. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?

Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?

Aby Poradnia mogła wydać opinię logopedyczną niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków oraz posiadanie aktualnych wyników badań logopedycznych  oraz innych specjalistycznych wskazanych przez osobę badającą. Po ich dostarczeniu Poradnia w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.