Diagnoza psychologiczna

Jak wygląda badanie?

Spotkanie diagnostyczne psycholog rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym, dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem oczekiwań od Poradni.

Jeśli jest to pierwsze badanie dziecka w Poradni, niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez psychologa wywiadu dotyczącego sytuacji szkolnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka, w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno -pedagogicznych.

W przypadku kolejnego badania psychologicznego pod kątem trudności szkolnych (typu dyslektycznego; po wcześniejszym okresie terapii), rodzic zgłasza się od razu z dzieckiem. W zależności od zgłaszanych problemów postępowanie jest następujące:

  • W przypadku  badania pod kątem trudności szkolnych diagnoza dziecka trwa około dwie godziny zegarowe. Do diagnozy wykorzystywane są wystandaryzowane testy psychologiczne, do których dziecko nie musi się w żaden sposób przygotowywać. Proces diagnostyczny zakończony jest omówieniem wyników badań z rodzicem i dzieckiem, na którym psycholog przekazuje uzyskane wyniki  i proponuje najkorzystniejsze formy dalszych działań (np. badania lekarskie, rozpoczęcie terapii). W większości przypadków Poradnia prosi rodzica/opiekuna prawnego o dostarczenie ze szkoły, do której dziecko/uczeń uczęszcza informacji dotyczącej jego funkcjonowania                   w szkole.
  • W przypadku  diagnozy trudności emocjonalnych i/lub wychowawczychdiagnosta indywidualnie ustala ilość oraz długość spotkań. Diagnoza przeprowadzana jest bez obecności rodzica. Na omówienie wyników badań rodzic umawia się bez dziecka. Podczas tego spotkania psycholog przekazuje uzyskane wyniki i proponuje najkorzystniejsze formy dalszych działań (np. badania lekarskie, rozpoczęcie terapii, konsultacja psychiatryczna, rozpoczęcie Treningu Umiejętności Społecznych, udział rodziców/opiekunów prawnych  w warsztatach dla rodziców, itp.).

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar), złego samopoczucia w dniu badania lub tego dnia przebytych szczepień, prosimy o przełożenie wizyty. Ponadto istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty w Poradni. Specjalista z Poradni nie jest osobą, która powinna pierwsza informować dziecko o tym, co jest powodem spotkania.

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?

Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego oraz wszystkie istotne zaświadczenia, np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko było badane wcześniej w innej poradni, należy złożyć  w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Dodatkowo, jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, to powinno je posiadać w czasie badania.

Jak się dostać na takie badanie?

Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię psychologiczno – pedagogiczną niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków, posiadanie aktualnych wyników badań psychologicznych, pedagogicznych  oraz innych specjalistycznych wskazanych przez osoby badające. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów Poradnia   w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.