Statut Poradni

STATUT
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Kazimierzy Wielkiej

Uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

w dniu 26 sierpnia 2015r.

SPIS TREŚCI

 1. Spis treści ???????????????????????…str. 2
 2. Postanowienia ogólne ???????????????????str. 3
 3. § 1 Nazwa i zakres działania Poradni ????????????…str.  4
 4. § 2 Cele i zadania Poradni oraz sposób ich wykonania ??????.str. 5
 5. § 3 Organy Poradni i ich kompetencje ????????????..str. 9
 6. § 4 Zasady współdziałania organów Poradni oraz sposoby rozwiązywania               sporów między nimi ???????????????????.str.11
 7. § 5 Organizacja Poradni ?????????????????…str.12
 8. § 6 Zakres     zadań     pracowników     pedagogicznych     oraz    innych    pracowników ?????????????????????.. str. 15
 9. § 7 Poradnia prowadzi następującą dokumentację ???????.str. 16
 10. § 8 Postanowienia końcowe ????????????????str. 17
 11. § 9 Data obowiązywania Statutu ??????????????str. 17

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

Podstawę prawną opracowania niniejszego statutu stanowią przepisy:   

 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).
 1. Ustawa o Zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw z dn. 20 lutego 2015 r (Dz.U. z 2015 r poz 357).
 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. wprowadzające zmiany do załącznika rozporządzenia w sprawie ramowego statutu publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1492).
 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869 z 2002r. z póź. zm.).
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno ? pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 13 lutego 2013r. , poz. 199).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno ? pedagogicznych (Dz. U. 173 z dnia 30 września 2008 r., poz. 1072).
 1. Rozporządzenie MEN z dn. 7 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113).
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. O Finansach Publicznych  (Dz. U. z 2009r.            Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

§ 1. Nazwa i zakres działania Poradni

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest publiczną placówką należącą              do Systemu Oświaty z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29.
 1. Organem prowadzącym jest Powiat Kazimierski.
 1. Nadzór merytoryczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.
 1. Teren działania Poradni określa organ prowadzący, obejmuje obszar Powiatu Kazimierskiego, (Uchwała Nr 8/8/99 Zarządu Powiatu w Kazimierzy Wielkiej  z dnia 29 lipca 1999r.).
 1. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 2. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 3. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom                   i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby                na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły,                     i ich rodzicom.
 1. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.
 1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno ? pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane  ferie szkolne.
 1. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym Poradnię.
 1. Pracownicy Poradni realizują zadania Poradni również poza Poradnią,                 w  środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.
 1. Poradnia używa pieczęci:
 1. podłużnej z napisem :

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Partyzantów 29.

28-500 Kazimierza Wielka

tel. 3521-349

 1. małej pieczęci okrągłej w otoku:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w Kazimierzy Wielkiej

z godłem w środku

 1. pieczęci imiennych dyrektora i pracowników pedagogicznych Poradni.

§ 2. Cele i zadania Poradni oraz sposób ich wykonania.

 1. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno ? pedagogicznej związanej  z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki                       w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  
 1. Do zadań Poradni należy:
 1. diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą                i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych                                       i wychowawczych;
 4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych                                     i opiekuńczych.
 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych                          oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
 1. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
 1. wydanie opinii;
 2. wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci                      i młodzieży;
 3. objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 4. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą                          oraz rodzicami.
 1. Rodzaje i tryb wydawania opinii  i rodzaj informacji znajdujących                               się w opiniach określają procedury wydawania opinii w Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej ? opracowane                     na podstawie Ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, póz. 94 z póz. zm.), Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie  szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom                      i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:
 1. prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 2. udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 3. udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
 1. Pomoc psychologiczno ? pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom                     i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:
 1. indywidualnych lub grupowych zajęciach terapeutycznych dla dzieci                         i młodzieży;
 2. grupach wsparcia;
 3. prowadzeniu mediacji;
 4. interwencji kryzysowej;
 5. warsztatach;
 6. poradach i konsultacjach;
 7. wykładach i prelekcjach;
 8. działalności informacyjno-szkoleniowej.
 1. Udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych polega w szczególności na:
 1. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno ? pedagogicznej                   w przedszkolach, szkole lub placówce, pomocy w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym                           w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I?III szkoły podstawowej,
 2. planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 3. rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 1. współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu                          i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych                                    oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 2. współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu                   na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
 3. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych                       lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno ? pedagogicznej                 w przedszkolach, szkole lub placówce pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 4. podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 6. udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli                         i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno ? pedagogicznej w przedszkolach, szkole lub placówce.
 1. Zadania związane z udzielaniem nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno ? pedagogicznej w przedszkolach, szkole lub placówce realizowane                              są w szczególności w formie:
 1. porad i konsultacji;
 2. udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno ? pedagogicznej w przedszkolach, szkole lub placówce ;
 3. udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
 4. warsztatów;
 5. grup wsparcia;
 6. wykładów i prelekcji;
 7. prowadzenia mediacji;
 8. interwencji kryzysowej;
 9. działalności informacyjno-szkoleniowej;
 10. organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia                     dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno ? pedagogicznej w przedszkolach, szkole lub placówce, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
 1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polega na zaplanowaniu                   i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie.
 1. wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 1 ustawy, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
 2. wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny               w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi                      na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy;
 3. realizacji podstaw programowych;
 4. rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
 5. analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy;
 6. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków,                  o których mowa w pkt. 5;
 7. innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
 1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
 1. pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 2. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 3. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
 4. wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
 1. Zadania określane w ust.2 pkt. 3 w formie, o której mowa w ust. 9 pkt. 10 oraz zadania określone w ust.10 poradnia realizuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.             Do dnia 31 grudnia 2016r. zadania określone w ust. 10 mogą być realizowane przez Poradnię.

§ 3. Organy Poradni i ich kompetencje.

 1. Organami poradni są:
 1. Dyrektor poradni – kandydata na dyrektora poradni wyłania się zgodnie               z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (Ustawa o systemie oświaty Dz. U. Nr 67 z 96r. z późniejszymi zmianami).
 2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji zadań statutowych.
 1. Do zadań i kompetencji dyrektora poradni należy w szczególności:
 1. Kierowanie działalnością Poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
 3. Przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej.
 4. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach                         jej  kompetencji.
 5. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni                i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
 6. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Poradni zgodnie                                       z obowiązującymi przepisami (Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy)                     a w stosunku do wolontariusza zawiera porozumienie zgodnie                          z obowiązującymi przepisami.
 7. Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom   poradni.
 8. Występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych    wyróżnień dla pracowników poradni po zasięgnięciu opinii Rady     Pedagogicznej.
 9. Wstrzymywanie wykonywania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych              z  prawem.
 10. Dokonywanie oceny pracy pracowników.   
 11. Powoływanie członków zespołów orzekających i wyznaczanie                       ich   przewodniczącego.
 12. Wydawanie poleceń służbowych wszystkim zatrudnionym w niej pracownikom.
 13. Określanie przydziału czynności dla wszystkich zatrudnionych w Poradni pracowników.
 14. Powierzanie dodatkowych zadań do realizacji wszystkim pracownikom Poradni zgodnie z potrzebami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie placówki.
 15. Nadzorowanie pracy wszystkich pracowników Poradni.
 16. Czuwanie nad przebiegiem awansu zawodowego pracowników    pedagogicznych Poradni.
 17. Kontrolowanie pracy i dokumentacji wszystkich pracowników.
 18. Podpisywanie opinii specjalistycznych i orzeczeń oraz innych   dokumentów i korespondencji.
 19. Opracowywanie do 30 kwietnia każdego roku arkusza organizacyjnego Poradni.
 20. Udzielanie urlopów i delegowanie pracowników do innych zajęć.
 21. Czuwanie nad stanem sanitarnym i higienicznym placówki                          oraz przestrzeganiem przepisów BHP.
 1. Do zadań i kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
 1. Kompetencje stanowiące:
 1. zatwierdzanie planów pracy poradni,
 2. podejmowanie uchwał i ustalanie sposobu ich realizacji,
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników poradni,
 4. przygotowanie projektu Statutu albo jego zmian i przedstawienie do uchwalenia,
 5. uchwalanie statutu poradni,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów                      w placówce,
 7. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego           w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy placówki.
 1. Kompetencje opiniotwórcze: Rada Pedagogiczna poradni opiniuje                   w  szczególności :
 1. organizacji pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć i czas pracy,
 2. projekt planu finansowego Poradni,
 3. wnioski dyrektora Poradni  w sprawach przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. wnioski dyrektora Poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych.

3)   Inne kompetencje Rady Pedagogicznej poradni :

 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora Poradni.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 3. Na wniosek Rady Pedagogicznej w jej posiedzeniach mogą brać udział                                                     z  głosem doradczym osoby zaproszone.

§ 4. Zasady współdziałania organów Poradni oraz sposoby rozwiązywania    

      sporów między nimi.

 1. W skład Rady Pedagogicznej poradni wchodzą pracownicy pedagogiczni.
 1. Dyrektor Poradni jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Poradni.
 1. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej Poradni niezgodnych z prawem.
 1. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po I semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

     Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego Poradnię, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewodniczącego Rady, lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej poradni. Zebrania Rady są protokółowane.

 1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich                           jej członków o terminie i porządku zebrania.
 1. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy                w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.
 1. Sprawozdania z pracy dotyczące realizacji zadań przydzielonych zgodnie                   z Zakresem Czynności i Planem Pracy oraz dodatkowych, przydzielonych przez Dyrektora ? pracownicy pedagogiczni Poradni obowiązani są: składać                       do dyrektora 2 razy w roku (po I półroczu i po zakończeniu roku szkolnego). Dyrektor dokonuje podsumowania sprawozdań i przedstawia je organowi prowadzącemu.
 1. Dyrektor i pracownicy zobowiązani są do rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Poradni, do wyczerpania możliwości negocjacyjnych.
 1. W przypadku braku porozumienia pracownik ma prawo dochodzenia roszczeń w trybie określonym w Karcie Nauczyciela i Kodeksie Pracy.
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów                   w obecności co najmniej połowy jej członków.
 1. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, nauczycieli, bądź innych pracowników Poradni.

§ 5. Organizacja Poradni.

 1. Na czele Poradni w ramach własnych kompetencji określonych przepisami prawa stoi Dyrektor poradni odpowiedzialny za całokształt jej funkcjonowania.

Tryb powoływania dyrektora i wymagane kwalifikacje określają odrębne przepisy.

 1. Dyrektor Poradni dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie i jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa. Czynności przekraczające granice pełnomocnictwa wymagają zgody organu prowadzącego Poradnię.
 1. Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego Poradnię może utworzyć stanowiska kierownicze w tym stanowisko wicedyrektora.
 1. W Poradni mogą być zatrudnieni pracownicy pedagogiczni: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi.
 1. W Poradni w zależności od potrzeb mogą być zatrudnieni do realizacji zadań inni specjaliści w szczególności lekarze, których udział jest niezbędny                  do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno ? pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być także udzielana przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno ? pedagogicznej świadczonej przez Poradnię. Zadania wykonują we współpracy z innymi pracownikami Poradni, pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

1) Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy                                się postępowanie karne.

2)  Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

 1. Zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,
 2. Czas trwania porozumienia,
 3. Zobowiązuje wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy                        ze specjalistami Poradni,
 4. Zobowiązuje wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli korzystających z pomocy poradni,
 5. Postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.
 1. W Poradni zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługi.
 1. Poradnia może posiadać filie, które na wniosek dyrektora poradni tworzy, likwiduje oraz określa zakres i teren ich działania organ prowadzący w ramach posiadanych środków.
 1. W  Poradni są organizowane i działają Zespoły Orzekające które wydają:
  1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej ?indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym?, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola                    lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej przedszkolem,
  3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży,  których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie                      do szkoły,
  4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno ? wychowawczych                     dla    dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
  5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili             wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 1. 1) Zespoły orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę    

         na terenie działania Poradni.

2)W przypadku uczniów będących wychowankami bursy, specjalnego ośrodka szkolno ? wychowawczego orzeczenia mogą również wydawać zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania uczniów.      

3)Zespoły orzekające wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno ? wychowawczych dla dzieci zamieszkujących                     w rejonie działania Poradni.

4)Zespoły orzekające wydają opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci mieszkających w rejonie działania Poradni.

 1. Poradnia została wskazana przez Kuratora Oświaty, za zgodą organu prowadzącego do prowadzenia działalności orzeczniczo ? kwalifikacyjnej, wydawania orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem.
 1. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni,                            z uwzględnieniem Rocznego Planu Pracy oraz Planu Finansowego Poradni              do dnia 30 kwietnia danego roku.
 1. Arkusz Organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię.
 2. Arkusz organizacji poradni zawiera dane dotyczące w szczególności:
 1. liczbę dzieci od 0 do 5 roku życia zamieszkałych na terenie działania poradni oraz liczbę dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, znajdujących się w terenie działania poradni,
 2. liczbę pracowników poradni, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę pracowników pedagogicznych, liczbę pracowników administracji i obsługi, oraz innych zatrudnionych według potrzeb zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno ? pedagogicznych,
 3. teren działania poradni,
 4. ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 1. Obsługę finansowo ? księgową oraz prowadzenie spraw kadrowych prowadzi Powiatowy Zespół Ekonomiczno ? Administracyjny Szkół.
 1. Poradnia nie może pobierać od rodziców opłat z tytułu udostępnienia im gromadzonych przez poradnię informacji dotyczących ich dzieci bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§   6. Zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników.

 1. Pracownicy realizują cele i zadania Poradni, zarówno na terenie Poradni,              jak również poza siedzibą Poradni, w szczególności w przedszkolu, szkole                i placówce oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
 1. Szczegółowy zakres zadań poszczególnym pracownikom pedagogicznym określa dyrektor Poradni w przydziale czynności na każdy rok szkolny ? wynika on z zadań Poradni podany w § 2, ust. 2 i 3, uwzględniając cele                   i zadania Poradni oraz możliwości kadrowe i finansowe Poradni.
 1. Porozumienie zawarte przez dyrektora z wolontariuszem określa zakres zadań i sposób ich realizacji. Wolontariusz wykonuje zadania zawarte                          w ?Porozumieniu? we współpracy  z psychologiem, pedagogiem, logopedą, doradcami zawodowymi pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby. Wolontariusz jest zobowiązany do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni.
 1. Podstawowe zadania pracowników administracyjnych i obsługi określa przydział czynności ustalony przez dyrektora.
 1. Pracownicy pedagogiczni Poradni są zobowiązani w szczególności do:
 1. Planowania konkretnych zadań w działaniach pozadiagnostycznych,
 2. Sporządzania sprawozdań z realizacji zaplanowanych zadań semestralnie                 i rocznie,
 1. Dokumentowania realizowanych zadań w Dziennikach Pracy, Książce Udzielonej Pomocy, Książce Wyjść i Wyjazdów.
 2. Pracownicy pedagogiczni odpowiedzialni są za jakość własnej pracy,
 3. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie jakości świadczonych usług.
 4. Dbałość o powierzony sprzęt, testy, narzędzia, materiały, dbałość                     o estetyczny wygląd własnego gabinetu.
 5. Maksymalne wykorzystanie czasu pracy.
 6. Utrzymywanie ścisłego kontaktu z placówkami oświatowymi, leżącymi                w rejonie działania Poradni.
 7. Dostosowania oferty działań do potrzeb konkretnych środowisk oświatowych.
 8. Promowanie Poradni w środowisku i dbanie o jej pozytywny wizerunek.
 9. Przestrzeganie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia                            

    29 października 1997roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 1. Rzetelnego wywiązywania się z przydzielonych obowiązków.
 1. Poradnia realizuje zadania współpracując z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi                  i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

Organizacja i zakres współdziałania jest określany każdorazowo przy realizacji konkretnych wspólnych zadań, odbywa się w oparciu o wypracowane przez poradnię procedury.

§ 7. Poradnia prowadzi następującą dokumentację :

 1. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia                 i adres zamieszkania.
 1. Rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, o którym mowa w pkt. 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia.
 1. Dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów                         tej  dokumentacji.
 1. Dokumentacja ( patrz pkt. 1 i 2 ) może być prowadzona również w formie elektronicznej za zgoda organu prowadzącego.

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową                           na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 1. Poradnia przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Wszelkie zmiany w zakresie działania Poradni, w zależności                                    od wprowadzanych i obowiązujących aktów prawnych, będą podejmowane odpowiednimi uchwałami Rady Pedagogicznej, zmieniającymi niniejszy Statut.

§9. Kuratorium Oświaty może uchylić Statut Poradni albo niektóre jego postanowienia, jeśli są sprzeczne z prawem. Organowi, który nadał lub uchwalił Statut od decyzji Kuratorium Oświaty przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

1.  Radzie Pedagogicznej od decyzji Kuratorium Oświaty przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw oświaty ii wychowania.

§10. Statut obowiązuje od dnia 01.09.2015r. na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 2.2014.2015 z dnia 26.08.2015r.